04/16 

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2020 m. balandžio 10  d. įvykusio Pakruojo ūkininkų kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. Patvirtintas Metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Paskirstytas pelnas.
  6. Patvirtinta 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  7. Suteikti įgaliojimai valdybai.
  8. Nustatytas atlygis  kredito unijos vadovams.
  9. Patvirtinta nauja kredito unijos įstatų redakcija

Kredito unijos nariai su Visuotinio narių susirinkimo nutarimų dokumentais išsamiai gali susipažinti Kredito unijos patalpose, adresu: Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis

Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdyba