04/02 

2020 m. balandžio mėn. 2 d. neįvykus visuotiniam narių susirinkimui, 2020 m. balandžio mėn. 10 d. šaukiamas pakartotinis Pakruojo ūkininkų kredito unijos, buveinės adresas Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis, pagal neįvykusios susirinkimo darbotvarkę. Reaguodami į LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu iki balandžio  13 d., informuojame, kad Pakruojo ūkininkų  kredito unijos eilinis Visuotinis narių susirinkimas balandžio 10 d.  gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Atlygio kredito unijos vadovams nustatymas.
 9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai galima susipažinti kredito unijos patalpose, adresai: Pakruojis -Vytauto Didžiojo g. 47-3; Linkuva -Vienybės a. 8; Žeimelis –  E. Leijerio al. 1.

 Prašome, kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Prašymą ir bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti:  prašymas, balsavimo biuletenis,  klientų aptarnavimo vietose, arba kreiptis el. paštu  puku@lku.lt.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2020 m. balandžio 10 d. imtinai:

 • siųsti paštu adresu: Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis LT- 83158;
 • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: puku@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu;
 • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdyba

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Kristina Gelažienė, tel. 8-421-51156, el. paštas: puku@lku.lt.