04/02 

PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI

           Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2019 m. kovo 27 d. įvykusio Pakruojo ūkininkų kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Paskirstytas pelnas.
  6. Patvirtinta 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  7. Nustatytos ir patvirtintos metinės išmokos (tantjemos) kredito unijos vadovams.

Kredito unijos nariai su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais išsamiai gali susipažinti Kredito unijos patalpose, adresu: Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis

Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdyba